The Chinese Journal of Explosives & Propellants (bimonthly), a national academic periodical, was supervised by China Association for Science and Technology and sponsored by China Ordnance Society and Xi‘an Modern Chemistry Research Institute. It was started in 1978, and published at home and abroad in 1986. As the first Chinese journal in the field of explosives and propellants, it has the most influence and authority in China.

更多...
MA Wen-zhe, ZHAO Feng-qi, LIU Xiao-lian, XU Kang-zhen, YANG Yan-jing
2019 04 [Abstract][PDF:1063KB] (253)
DING Ya-jun, ZHANG Shuo, YING San-jiu, XIAO Zhong-liang
2019 04 [Abstract][PDF:782KB] (172)
LI Ya-nan, HU Jian-jian, CHANG Pei, CHEN Tao, ZHANG Hong-wu, WANG Bin
2019 04 [Abstract][PDF:977KB] (148)
ZHANG Ting, GUO Yu, LI Yao-yao, GUO Zhao-qi, MA Hai-xia
2019 04 [Abstract][PDF:1726KB] (150)
XU Hui-xiang, GONG Jian-liang, HUANG Yong-gang, LI Yong-hong, ZHOU Wen-jing, ZHAO Feng-qi, PANG Wei-qiang, XU Si-yu, DU Yong-mei
2019 04 [Abstract][PDF:889KB] (147)
YE Ping, LU Yue-wen, XU Peng-fei, HU Xiao, HE Jie-xin, WANG Qian, GUO Chang-ping
2019 04 [Abstract][PDF:1710KB] (167)
LIU Hui, ZHANG Ying-jie, ZHANG Lu-yao, ZHENG Wen-fang, PAN Ren-ming
2019 04 [Abstract][PDF:605KB] (141)
HU Yi-wen, ZHENG Qi-long, SONG Xiu-duo, BAO Yuan-peng, WANG Jiang-ning, PANG Wei-qiang, ZHOU Wei-liang
2019 04 [Abstract][PDF:2041KB] (130)
AN Jing, DING Li, LIANG Yi, ZHU Yan-long, ZHOU Jing, DU Jiao-jiao, WANG Ke-yong
2019 04 [Abstract][PDF:1015KB] (148)
ZHAO Jia-chen, JIAO Qing-jie, GUO Xue-yong, GUO Yang, ZHANG Jing-yuan, WANG Zheng-hong
2019 04 [Abstract][PDF:1180KB] (133)
HE Zhi-wei, WANG Yang, GUO Zi-ru, LIU Feng, JIANG Xiang-yang, LIU Zu-liang
2019 04 [Abstract][PDF:955KB] (130)
PEI Hong-bo, ZHONG Bin, LI Xing-han, ZHANG Xu, ZHENG Xian-xu
2019 04 [Abstract][PDF:1402KB] (131)
AN Wen-tong, GAO Yong-hong, SUN Jian-jun, ZHOU Jie, YIN Chu-fan
2019 04 [Abstract][PDF:993KB] (156)
ZHANG Yao-xuan, CHEN Song, LIAN Peng, KANG Chao, LEI Jing-hua, FAN Xin-chen, LUO Zhi-long
2019 04 [Abstract][PDF:1342KB] (134)
ZHANG Wen-yi, LI Fang, PAN Feng, PAN Yan-hui, FAN Wu-long, ZHANG Ji-feng, QIAN Hua
2019 04 [Abstract][PDF:891KB] (164)
[425-425]
2019 04 [Abstract][PDF:135KB] (156)
[426-428]
2019 04 [Abstract][PDF:422KB] (150)